Presentació

La Unitat d'Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx s'aprova en el Consell de Govern de 4 de febrer de 2009 amb les següents funcions:

* Promoure una cultura a favor de l'equitat i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.


* Vetlar per la no discriminació i la igualtat d'oportunitats en l'accés i desenvolupament professional del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis.


* Impulsar la participació de les dones en els nivells de responsabilitat, en la representació en els òrgans de govern de la Universitat.


* Afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de totes les persones que treballen en la Universitat.