Protocols

El 27 de maig de 2015, el Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, reunit en sessió ordinària, aprova els següents documents:

Protocol per a la prevenció i actuació davant situacions de conflictes interpersonals i assetjament psicològic en el treball de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Protocol per a la prevenció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe o per orientació sexual de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Activacions del protocol

En el año 2022 hubo cero activaciones y dos atenciones por consultas sobre el protocolo
En el año 2023 hubo cero activaciones y dos atenciones por consultas sobre el protocolo

Amb l’aprovació d’aquest, la Universitat Miguel Hernández d’Elx manifesta una actitud de tolerància zero enfront de la violència, física o psíquica, o enfront de qualsevol conducta inapropiada que, en general, s’exercisca en l’àmbit de la comunitat universitària.

Entre les situacions de risc psicosocial que més repercussió han tingut en el món de les relacions laborals es troben les conductes d’assetjament en el treball. Per això, i amb el propòsit i compromís de garantir el respecte i dignitat de les persones en entorns de treball i convivència saludables i donar resposta a possibles situacions de conflicte, es reconeix la necessitat i el deure de previndre i reaccionar davant les conductes d’assetjament i violència en l’àmbit d’aquesta Universitat, aprovant el protocol per a la prevenció i actuació davant situacions de conflictes interpersonals i assetjament psicològic en el treball de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

D’altra banda, les polítiques d’igualtat es troben entre els objectius i la labor que desenvolupa aquesta Institució. Es pretén millorar la protecció de tota la comunitat universitària enfront de conductes discriminatòries i situacions d’assetjament generades per persones integrades en la universitat. Aquestes conductes i situacions són objecte de tractament en l’àmbit del protocol per a la prevenció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe o per orientació sexual de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

En virtut dels articles 22 i 25 de la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana. 

La Universitat Miguel Hernández d’Elx, el 25 d’octubre de 2017, acorda en sessió del Consell de Govern l’aprovació del,

Protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals en la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Presentació de sol·licitud en seu electrònica UMH