Recursos i estudis

Les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció d’11 Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les publicacions estan dirigides al professorat i ofereixen recursos per a eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la investigació i la gestió universitàries.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari parar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc a l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per a identificar els estereotips, les normes i els rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

La col·lecció, composta per 11 obres, reuneix diferents disciplines i àmbits de coneixement:

Després de reflexionar sobre les implicacions de la ceguesa al gènere en cadascun dels àmbits de coneixement, cada guia inclou una sèrie de pautes per a promoure la igualtat i la diversitat en la disciplina en qüestió. Per a fer-ho, les guies inclouen recomanacions i indicacions en relació als objectius, els continguts, els exemples utilitzats, el llenguatge emprat, les fonts seleccionades, així com mètodes docents i d’avaluació per a la docència de les diferents assignatures que formen part dels currículums formatius a les universitats. A més, cada publicació inclou una secció dedicada en la investigació sensible al gènere.

La col·lecció és fruit del pla de treball 2016-2018 del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. El projecte s’ha desenvolupat en dues fases.

En una primera, es va elaborar l’informe La perspectiva de gènere en docència i revolta a les universitats de la Xarxa Vives: Situació actual i reptes de futur (2017), que va constatar que la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència universitària continuava sent un repte pendent, malgrat el marc normatiu vigent a nivell europeu, estatal i dels territoris de la Xarxa Vives.

En resposta a aquesta situació, en una segona fase, s’ha elaborat el recurs Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, sota la coordinació de Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), M. José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant) i Tània Verge Mestre (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra).

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, investigació i cultura. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana, i en els últims anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial en l’àmbit d’acció de la perspectiva de gènere.

Més informació sobre les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere en l’enllaç

Més informació sobre l’informe La perspectiva de gènere en docència i investigació a les universitats de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur en l’enllaç
 

Guies per a l’ús no sexista del llenguatge

Institut de la Dona descarregar document
 

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral a Espanya

Estudi promogut i coordinat per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, i realitzat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO)

Els resultats de l’estudi venen dividits en set grans blocs:

  • El primer bloc detalla el marc conceptual de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • El segon bloc plasma la normativa en l’àmbit internacional i espanyol.
  • El tercer bloc analitza les estadístiques de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
  • El quart bloc recull la jurisprudència espanyola sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • El cinqué bloc mostra l’actuació de la inspecció de treball.
  • El sisé bloc desenvolupa la negociació col·lectiva de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • El seté bloc descriu les situacions de les dones davant situacions d’assetjament sexual i per assetjament raó de sexe.

En definitiva, la principal finalitat d’aquest treball és contribuir a l’erradicació d’aquestes formes de violència contra les dones, silenciades i permeses, duent a terme un itinerari a través de la normativa actual, l’aplicació d’aquesta, el paper de la negociació col·lectiva, i reflectint les experiències patides per les protagonistes, pretenent amb tot això, originar una estratègia transversal de prevenció, sensibilització, identificació, actuació i erradicació d’aquest greu obstacle social des de l’acció sindical.

Enllaç a l’estudi complet