Pla d’Igualtat UMH

Atenent el que s’estableix en els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. El Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, reunit en sessió de 24 de juliol de 2017 acorda, aprovar el Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2017-2020 de la Universitat Miguel Hernández.

II Pla d’Igualtat de la Universitat Miguel Hernández de Elx 2022-2026

Presentació II Pla d’Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

I Pla d’Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Acuerdo de aprobación de la prórroga del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2017- 2020 de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Informe de seguiment del Pla d’Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx..

Informe Final d’Avaluació del Pla d’Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Situació en xifres d’homes i dones en la UMH. Comparativa 2015 / 2020.

I Pla d’Equitat, Diversitat i Inclusió de la UMH.